top of page
Logo UHFA_transparant.png

Privacyverklaring

Boukje de Jong - Huitema, gevestigd te Jutrijp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72030739, vestigingsnummer 000040169294, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Boukje de Jong - Huitema met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Toepassing

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Boukje de Jong – Huitema persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers van website: https://www.ushappyfamilyacademy.com;

c. deelnemers aan trajecten/bijeenkomsten/cursussen/trainingen verzorgd door Boukje de Jong – Huitema;

d. alle overige personen die met Boukje de Jong – Huitema contact opnemen of van wie Boukje de Jong – Huitema persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Boukje de Jong – Huitema verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. met toestemming van de betrokkene worden verkregen via video-opnames van behandelsessies en toepassingen van e-health

In het geval van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar zal toestemming worden gevraagd aan de gezagdragende ouders of andere gezagdragende verzorgers.

 

Daarnaast verzamelt Boukje de Jong – Huitema ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met de website https://www.ushappyfamilyacademy.com door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologie. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruiksdatabank gekoppeld en worden automatisch na 7 dagen verwijderd.

 

Tenslotte kunnen we informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met Ús Happy Family Academy communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als hier in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

Doeleinden verwerking

 

Boukje de Jong – Huitema verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het kunnen aanbieden van onze andere diensten, het beheer en de afhandeling van je inschrijving of aanvraag (traject- en aanvraagbeheer, facturatie etc.);

c. het onderhouden van contact en informeren omtrent marketing, door bijvoorbeeld uitnodigingen voor trajecten/bijeenkomsten /cursussen/trainingen en te delen, waarbij een betrokkene toestemming voor heeft gegeven om dit te mogen doen;

d. het verbeteren van de website www.ushappyfamilyacademy.com;

e. het beschermen van vertrouwelijke gegevens;

f. in het kader van het beslechten van geschillen, mochten die zich voordoen.

 

Beveiliging en opslag

 

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 

 

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

 

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Unie, gebeurt de verwerking conform het EU-U.S. Privacy Shield Framework. 

 

De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de verschillende servers.

 

Bewaarperiode

 

Boukje de Jong – Huitema bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Boukje de Jong – Huitema hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Rechtsgronden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: bijvoorbeeld een behandelovereenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw inschrijving of aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven en weggevers, om onze diensten en de inhoud van onze trajecten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden. 

Deze Privacyverklaring en het systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van een wettelijke verplichting: bijvoorbeeld om een medisch dossier bij te houden in het kader van de behandeling.  

 

Verwerkers

 

Boukje de Jong – Huitema kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Boukje de Jong – Huitema persoonsgegevens verwerken. Boukje de Jong – Huitema sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden

 

Boukje de Jong – Huitema deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Boukje de Jong – Huitema kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Boukje de Jong – Huitema gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

 

Je hebt het recht Boukje de Jong – Huitema te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Boukje de Jong – Huitema persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen. In beide geval kun je dit doen door een e-mailbericht te sturen naar boukje@ushappyfamilyacademy.com. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Jutrijp, mei 2021 

bottom of page