top of page
Logo UHFA_transparant.png

Algemene voorwaarden

​De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen:

 1. Deel 1 gaat over de aankoop- en leveringsvoorwaarden van het online aanbod met een algemeen karakter. Deze trajecten zijn niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de klant worden beschouwd. 

 2. Deel 2 gaat over de voorwaarden voor het persoonlijke intensive traject: het traject wat toegespitst is op een persoonlijke en specifieke situatie en waarvoor er een behandelovereenkomst wordt afgesloten met de klant. Op dit traject zijn de richtlijnen vanuit de volgende beroepscodes van toepassing:

  1. Psychotherapeuten

  2. Jeugd- en gezinsprofessionals

 

Klik hier om direct naar de algemene voorwaarden te gaan voor het persoonlijk intensive traject

 

Deel I


 

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden 

Algemeen online aanbod Ús Happy Family Academy

 

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Boukje de Jong - Huitema, handel drijvend onder de benamingen Ús Happyfarm en Ús Happy Family Academy gevestigd te 8623 XL Jutrijp, Binnenpaed 26, ingeschreven in het Kamer van Koophandel onder nummer 72030739, vestigingsnummer 000040169294 en BTW-register met nummer NL001467491B77, IBAN NL62 KNAB 0258 1423 67, email boukje@ushappyfamilyacademy.com (hierna genoemd ‘UHFA’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Ús Happyfarm, UHFA of Boukje de Jong - Huitema en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

 

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een opleidingspakket (online of in persoon - hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van UHFA wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van UHFA, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door UHFA.

1.3. UHFA behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. UHFA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van UHFA.

2.2. De overeenkomst tussen UHFA en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door UHFA. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. UHFA blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor UHFA zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – Prijzen producten 

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur. 

3.2. UHFA hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant.

 

Artikel 4 – Prijzen diensten 

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van UHFA is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is UHFA gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van UHFA te voldoen, behoudt UHFA zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien UHFA expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan UHFA te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft UHFA in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van UHFA over te dragen.

 

Artikel 5 – Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. UHFA biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van UHFA verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 

5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

5.3. UHFA aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

  

Artikel 6 – Levering en risico-overdracht

6.1. Producten besteld via de webshop en werkboeken aangeboden in het kader van een opleidingspakket worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden. 

6.2. De levering van werkboeken gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van UHFA of door een externe transportfirma naar keuze van UHFA. 

6.3. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.

6.4. UHFA kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. UHFA is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal UHFA evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde werkboeken alsnog te bezorgen. 

6.5. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, kan de Klant contact opnemen met UHFA om naar een oplossing te zoeken.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

7.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door UHFA krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van UHFA beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

7.2. UHFA doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van UHFA, toegang tot de site onderbroken wordt. UHFA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. UHFA heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

7.3. UHFA is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

7.4. Tenslotte kan UHFA niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien UHFA wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

7.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

7.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van UHFA. UHFA heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

7.7. UHFA kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. UHFA is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

 

Artikel 8 – Annulering van bestellingen

8.1. De bestelling van diensten zoals opleidingspakketten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulering slechts geldig wanneer UHFA een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

8.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

8.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR meer de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag.

Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

8.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door UHFA, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van UHFA, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van UHFA. 

 

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

10.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan UHFA om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van UHFA. UHFA verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.ushappyfamilyacademy.com.

10.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Boukje de Jong - Huitema, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan UHFA te sturen. 

10.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

Artikel 11 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan UHFA te worden gericht via email boukje@ushappyfamilyacademy.com

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

12.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen UHFA en de Klant worden beheerst door het Nederlands recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

12.3. In geval van een geschil tussen UHFA en de Klant zal deze worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Boukje de Jong – Huitema, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Boukje de Jong – Huitema het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Ús Happy Family Academy, mei 2021

 

 

Deel II
 

 

Algemene voorwaarden Persoonlijk Intensive Traject

 

Door mijn beroep als orthopedagoog en gezins- en relatietherapeut ben ik gehouden aan een beroepscode. Dit betekent dat ik moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is ter bescherming van jou* als klant en voor mezelf als therapeut. Ik, Boukje de Jong – Huitema, ben geregistreerd bij:

 1. Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), onder nummer: 120001754

 2. De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), onder nummer: NVRG-14344

 

*Overal waar ik ‘je’ of ‘jou’ noem, bedoel ik ook ‘jullie’. Aangezien ik als gezins- en relatietherapeut vaak werk met meerdere personen. Ik heb hiervoor gekozen, omdat dit de leesbaarheid van de tekst vergemakkelijkt.

 

Daarnaast moet ik voldoen aan de volgende wetten:

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

 2. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 3. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

 4. Jeugdwet (bij behandeling van personen onder de 18 jaar)

 5. Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Hieronder beschrijf ik de algemene voorwaarden die uit bovenstaande zijn afgeleid en die gelden voor wanneer je een Persoonlijk Intensive Traject doet bij mij. Voor alle andere trajecten verwijs is je naar de algemene voorwaarden benoemt in Deel I.

 

Behandelproces

 

Aanmelding:

 1. Je kunt je aanmelden via: het inschrijfformulier op onze website.

 2. E-mail: boukje@ushappyfamilyacademy.com;

 3. Een verwijzer.

 

Na aanmelding neem ik contact met je op via e-mail om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek via beeldbellen. Daarnaast stuur ik je informatie toe over het traject met een aantal vragen om voorafgaand aan het kennismakingsgesprek aan mij te beantwoorden. In het kennismakingsgesprek maken we afspraken over wat je vraag is en hoe we daar aan gaan werken. In alle persoonlijke trajecten is er sprake van blended care: dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van beeldbellen, video’s, audio’s en doe-het-zelf-thuiswerkopdrachten en fysiek contact (mits dit qua afstand mogelijk is). De vorm moet passend zijn bij jou en jouw vraag. Dit leggen we vast in een behandelplan, wat ook dient als behandelingsovereenkomst tussen ons.

 

Behandelingsovereenkomst

 • Als we het beide eens zijn over het behandelplan, tekenen we de behandelingsovereenkomst en gaat we hiermee aan de slag. In de overeenkomst leggen we vast:

 • De vraag en de te behalen gewenste resultaten

 • Hoe gaan we hier samen aan werken?

 • Met welke mensen mag / moet er samengewerkt worden tijdens het traject?

 • Kosten en betaling

 • Wanneer we gaan evalueren: voldoet het traject nog aan onze beider verwachtingen? Zijn we op de juiste weg? Willen we dingen anders?

 • Onze handtekeningen

 

Elektronisch cliënt dossier

Wanneer we besluiten om de overeenkomst aan te gaan met elkaar zal er een dossier worden aangemaakt in het elektronisch cliëntendossier programma dat ik gebruik. Dit programma is zorgvuldig uitgezocht en voldoet aan alle normen rondom bovengenoemde wetten. In dit programma zal er ook voor jou een account worden aangemaakt, zodat jij te allen tijde je gegevens kan inzien. Daarnaast zullen via dit programma ook onze verdere communicatie doen: gezien de veilige verbinding. Als therapeut moet ik zo’n dossier bijhouden en 15 jaar beveiligd bewaren.

 

Geheimhoudingsplicht

Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik geen informatie met derden deel, tenzij jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. In het elektronisch cliënt dossier kan bijvoorbeeld alleen ik en jij bij, voor de rest niemand.

 

Deze geheimhoudingsplicht komt alleen onder extreme omstandigheden te vervallen. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar dreigt. Wanneer er bijvoorbeeld een reële dreiging is dat je jezelf of een ander geweld gaat aandoen.  Maar ook dan zal ik in eerste instantie dit met jou zelf bespreken, voordat ik informatie deel met derden. Ik zal derden niet toestemming verlenen voor inzage in jouw elektronisch cliëntdossier.

 

Tevredenheid en klachten

Door de evaluaties in te plannen probeer ik goed in contact te blijven met of de behandeling naar wens verloopt. Merk je dat dit toch niet gebeurt, maak dit dan bespreekbaar. Je kunt hierbij ervoor kiezen om een vertrouwd persoon voor jou bij het gesprek te laten zijn.

In dit gesprek kunnen we kijken of we er samen uit kunnen komen.

Lukt dit niet, dan kun je contact opnemen met P3NL om je klacht te laten behandelen door een klachtenfunctionaris. Via deze link is hier meer informatie over te vinden: Cliënten (p3nl.nl)

Is er sprake van zorg vanuit de Jeugdwet? Dan kun je een klacht indienen bij het SKJ.

 

Afsluiting behandelproces

Wanneer we tijdens een evaluatie besluiten dat de behandeling kan worden afgesloten, leggen we dit vast in een verslag. In dit verslag kun je ook je tevredenheid over het traject aangeven. Ook maken we afspraken voor eventuele nazorg (strippenkaart systeem is mogelijk) en, wanneer nodig, een vervolgadvies.

Persoonlijk Intenive Traject
bottom of page